معرفی مدیریت


مهندس مجتبی شهیدی
ایمیل : shahidi@iasbs.ac.ir
تلفن : 02433155001