بازدید دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری