بازدید دانش آموزان دبیرستان سما استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانش آموزان دبیرستان سما استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانش آموزان دبیرستان سما استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری