loading

 

 

 
 

 

 

سهيلات و حمايت‌های صندوق و نوآوری و شکوفايی بر مبنای مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا می شود که برای اطلاع از حمايت‌های صندوق به سايت www.nsfund.ir مراجعه کنيد.
خير. اين شركت‌ها می توانند با ارائه طرح‌های خود، همچنان از تسهيلاتی نظير استقرار در مراكز رشد و پارک های علم و فناوری، شهرک های فناوری، جوايز جشنواره‌هايی نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رييس‌جمهور، صندوق‌های غيردولتی پژوهش و فناوری و… استفاده نمايند.
اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالی مصوب شده نيز لغو می شود.
پس از چاپ و انتشار آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی کشور متقاضیان (مالکین و مخترعین اختراع ) باید به همراه روزنامه رسمی که چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند (موضوع ماده ۱۱ قانون) .
مدت استفاده شرکت‌ها از مزايای قانون، بر مبنای مصوبه کارگروه به مدت (۱) يا (۲) سال برای هر نوع از شرکت‌ها تعيين می شود و شرکت‌ها پس از انقضای اين مدت، برای تمديد استفاده از مزايای قانون بايد دوباره تقاضای ارزيابی داده و از سوی کارگزاران دوباره ارزيابی شوند.
در حال حاضر خدمات توانمندسازی صندوق در 5 حوزه اصلی ارائه می شود الف) خدمات یادگیری: مشتمل بر دوره های اموزشی، کارگاهی و سمینارها و کنفرانس های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان است و شرکت های دانش بنیان با توجه به میزان تسهیلات صندوق در آن خدمت، می توانند با هزینه کمتری از این دوره آموزشی، کارگاهی، سمیناری یا کنفرانس ها بهره مند شوند. این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. برای پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir > خدمات > خدمات یادگیری (کلیک کنید) ب) خدمات مشاوره ساعتی: این حوزه خدمتی، امکان بهره برداری شرکت های دانش بنیان از شبکه ملی مشاوران صندوق را برای حل مسائل و مشکلات شرکت در ابعاد مختلف فراهم می آورد و شرکت ها می توانند به صورت ساعتی از این خدمات بهره مند شوند.این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir > خدمات > خدمات مشاوره ساعتی (کلیک کنید) ج) خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی: ج-1) حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ج-2) حمایت از حضور در جوایز ملی و بین المللی صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه ها تسهیلات بلاعوضی را به شرکت های دانش بنیان پرداخت می نماید. پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir > خدمات > خدمات حمایتی از زیرساخت های رقابتی (کلیک کنید) د) خدمات تجاری سازی: این خدمات به صورت پروژه های تجاری سازی می باشد و توسط شبکه ملی توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف ارائه می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به هر خدمت، تسهیلاتی را به شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید. پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir > خدمات > خدمات تجاری سازی (کلیک کنید) ه) خدمات تدوین برنامه های راهبردی: این خدمت با ارائه تسهیلات ویژه به خوشه های دانش بنیان شکل گرفته در صندوق نوآوری و شکوفایی و در قالب تدوین ره نگاشت فناوری برای خوشه ها ارائه می شود. پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir > خدمات > خدمات تدوین رنامه های راهبردی (کلیک کنید)
خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی متفاوت با تسهیلات مالی است که در قالب های مختلف به شرکت های دانش بنیان داده می شود. خدمات توانمندسازی مشتمل بر خدمات غیر مالی است که در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد و در ازای بهره گیری شرکت های دانش بنیان از این خدمات، صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمت را پرداخت می کند.
عمده خدمات توانمندساز صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت های توانمندسازی، تجاری سازی و مشاوره مدیریت عضو شبکه ملی توانمندسازی ارائه می شود. این شرکت ها و خدمات آنها توسط صندوق بررسی و سپس از طریق پورتالتوانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس cbd.nsfund.irبا ارائه تسهیلات ویژه به شرکت های دانش بنیان اعلام می گردد. همچنین صندوق بر حسن اجرای خدمات توسط شرکت های توانمندسازی نظارت می کند .
کلیه خدمات توانمندسازی صندوق از طریق پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع رسانی می شود و در همین پورتال مراحل ثبت نام و نهایی سازی امور انجام می شود. لازم به ذکر است شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از خدمات باید ثبت نام خود در پورتال توانمندسازی را تکمیل نمایند. شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به بخش ورود به پورتال، از نحوه ثبت نام در سایت مطلع شوند .