loading

 

 

 
 

 

 

صندوق نیز حسب مقررات ملزم به دریافت وثیقه نوع اول و دوم از متقاضیان ضمانت­نامه است اما ترکیب این وثایق به گونه­ای است که متقاضیان، وثیقه نوع اول کمتری به صندوق خواهند سپرد ضمن آنکه اگر متقاضی در چند مرحله دریافت ضمانت­نامه از صندوق، خوش حسابی خود را با بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی، نشان دهد ضمن ارتقاء درجه اعتباری شرکت خود، ترکیب وثایق دریافتی باز هم به سمت وثایق نوع دوم پیش خواهد رفت. به موارد فوق باید خدمات مشاوره­ای رایگان صندوق را نیز افزود که تولید کنندگان را برای بهینه­سازی وضعیت کسب و کار خود یاری می­کنند.
طرح­هایی که تعداد کارکنان در جواز تأسیس آن زیر 50 نفر باشد(صنایع کوچک) و ماهیت صنعتی داشته باشد.
دارا بودن کد آیسیک در جواز تأسیس یا پروانه بهره­برداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
ده میلیارد ریال که در آینده نزدیک در صورت اصلاح اساسنامه، افزایش خواهد یافت.
70 درصد اصل و سود در مناطق توسعه­یافته و 85 درصد اصل و سود در مناطق توسعه نیافته. (لیست مناطق توسعه نیافته)
طی بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی ( صنعت و معدن، کشاورزی ، ملی ،توسعه تعاون،و ..........).
سال اول یک و نیم درصد مبلغ ضمانت نامه و به ازاء هر سال اضافه بیست و پنج صدم درصد به مبلغ کارمزد سال اول افزایش می یابد.
هم متقاضیان حقوقی و هم حقیقی با دارا بودن شرایط مندرج می­توانند درخواست صدور ضمانت نامه دهند.
شرکت پس از تکمیل اطلاعات و ارسال نهایی، در مرحله بررسی اولیه قرار تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی داخلی و خارجی اعطایی به طرح های در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی
تولیدی صنعتی ، دانش بنیان و مانند آن.