loading

1396/04/12
جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

جلسه کانون کارآفرینان استان زنجان با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سالن همایش در روز دوشنبه دهم تیرماه 1396 برگزار شد.
در این جلسه مدیر عامل کانون کارآفرینان به معرفی برنامه های کانون و شرکت  های مستقر، به معرفی طرح های خودپرداختند.