واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری
تعداد واحدهای فناور مستقر
40
تعداد شرکت های دانش بنیان
35
تعداد اشتغال ایجاد شده
447