کارگاه یکروزه پایش تبعیت از اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی برگزار شد

کارگاه یکروزه پایش تبعیت از اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی برگزار شد

با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، کارگاه یکروزه پایش تبعیت از اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده‌ها و مدیران علمی دانشگاه برگزار شد. این دوره با هدف آشناسازی مدیران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با نظام پایش مستقر شده در ارتباط با تبعیت از اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های دانشگاهی و معرفی داشبورد تحلیلی - مدیریتی که در این خصوص توسعه‌داده شده است، برگزار شد. موارد مطرح‌شده در این نشست نتیجه مجموعه جلساتی در سال ۱۴۰۱ بوده که منجر به طراحی داشبورد تحلیلی-مدیریتی شد. در این نشست ابتدا نحوه استفاده از این داشبورد ارائه گردید و در ادامه به تحلیل برخی نتایج بدست آمده پرداخته شد. بنابر این تحقیق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بسیاری از سنجه‌ها و گویه‌ها نمره خوبی را کسب کرده است.