بازدید دکتر مصطفی طاهری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری و واحدهای فناور مستقر در تاریخ 1400/10/26

بازدید دکتر مصطفی طاهری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری و واحدهای فناور مستقر در تاریخ 1400/10/26