بازدید و نشست تخصصی جناب آقای مهندس مجتبی شهیدی، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان به همراه پرسنل ستادی و واحدهای فناور از پارک علم و فناوری قزوین ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

بازدید و نشست تخصصی جناب آقای مهندس مجتبی شهیدی، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان به همراه پرسنل ستادی و واحدهای فناور از پارک علم و فناوری قزوین  ۱۴۰۰/۱۰/۱۵