کارگاه آموزشی ضرورت آشنایی با مسائل مهم حقوقی واحدهای فناور مدرس: سرکار خانم آزاده امین اتقایی، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

کارگاه آموزشی ضرورت آشنایی با مسائل مهم حقوقی واحدهای فناور مدرس: سرکار خانم آزاده امین اتقایی، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری ۱۴۰۰/۱۰/۰۷