طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری

آیین نامه طرح دستیار فناوری با توجه به گسترش کمی دانشگاه ها و افزایش تعداد دانشجویان، ارتباط متوازن بین توانایی های دانشجویان و موفقیت آن ها در کاریابی و اشتغال، از اهداف آموزش عالی است. عدم تناسب کافی بین برنامه های درسی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن دانش آموختگان در کاریابی و اشتغال است.

"طرح دستیار فناوری" با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه های جامعه محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه ریزی شده است.

اهداف طرح

1️⃣ فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل

2️⃣ هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری

3️⃣ ۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

4️⃣ کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری

5️⃣فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط

 

نحوه ثبت نام :

مراجعه به سامانه دستیار فناوری: http://www.parkintern.ir/

 

کلیپ طرح دستیار فناوری

آیین نامه طرح دستیار فناوری

فایل آموزشی طرح دستیار فناوری

فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری