بازدید جناب آقای خمسه، مدیر کل محترم بازرسی استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید جناب آقای خمسه، مدیر کل محترم بازرسی استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید جناب آقای خمسه، مدیر کل محترم بازرسی استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان