بازدید مهندس ابراهیمی، مدیر محترم امور دیسپاچینگ و امور مخابرات شرکت برق منطقه‌ای از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید  مهندس ابراهیمی، مدیر محترم امور دیسپاچینگ و امور مخابرات شرکت برق  منطقه‌ای از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری