بازدید دکتر طاهری، نماینده محترم شورای شهر استان زنجان و دکتر ملکی فر، معاون محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری

بازدید  دکتر طاهری، نماینده محترم شورای شهر استان زنجان و دکتر ملکی فر، معاون محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری

روز یکشنبه مورخ 1401/04/1 دکتر طاهری، نماینده محترم شورای شهر استان زنجان و دکتر ملکی فر، معاون محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و دکتر آذرپیوند، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان از واحد فناور صنایع الکترونیک فرتاک کنترل مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید بعمل آوردند.