بازدید دکتر سرایی، رئیس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از پارک علم و فناوری

بازدید دکتر  سرایی، رئیس  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از  پارک علم و فناوری