برگزاری نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری همزمان با بیست و هشتمین گردهمایی فیزیک ماده چگال

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری همزمان با بیست و هشتمین گردهمایی فیزیک ماده چگال