بازدید اعضا سازمان دانش آموزی استان زنجان از پارک علم و فناوری

بازدید اعضا سازمان دانش آموزی استان زنجان از پارک علم و فناوری