بازدید دکتر عطاردی، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از پارک علم و فناوری

بازدید دکتر عطاردی، معاون  حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از پارک علم و فناوری

روز سه شنبه مورخ 20 تیرماه، دکتر عطاردی، معاون محترم حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و مهندس شهامی، معاون محترم توسعه و مدیریت منابع استاندار زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند.