بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت زیتون دلفین  از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت زیتون دلفین  از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت زیتون دلفین  از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری