کارگاه آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 1402

کارگاه آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 1402

کارگاه آشنایی با نحوه تکمیل  اظهارنامه مالیاتی سال 1402 و همچنین طرح پرسش های واحدهای فناور در زمینه امور مالیاتی با حضور جناب آقای مکملی، کارشناس ارشد امور مالیاتی استان زنجان در پارک علم و فناوری برگزار شد.