بازدید مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از پارک علم و فناوری

بازدید مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از پارک علم و فناوری

بازدید نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از فعالیت های شرکت تعاونی هوش داده هدف، سرو صبا، امن افزار گستر آفتاب مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان