دوره آموزشی آشنایی با قانون و سامانه مودیان مالیاتی

دوره آموزشی آشنایی با قانون و سامانه مودیان مالیاتی

دوره آموزشی آشنایی با قانون و سامانه مودیان مالیاتی با حضور سرکار خانم شیوا واجک و آقای احسان رجایی، سرگروه ممیز مالیاتی اداره امور مالیاتی استان زنجان با سرفصل های: 

تعاریف سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
فراخوان هاب سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
تکالیف جدید مالیاتی
ارتباط قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با قانون ارزش افزوده
تشویقات و جرایم مالیاتی