بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری