بازدید دانش آموزان دبیرستان فاطمه الزهرا (س) دیزج آباد از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانش آموزان دبیرستان فاطمه الزهرا (س) دیزج آباد از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری