بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری