بازدید دانشجویان گرایش برق دانشگاه زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان گرایش برق دانشگاه زنجان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری